kategorijos

Pagrindinis

Delete

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Bendrovė – MB „Afrivita“, įmonės kodas 305016050, buveinės adresas Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Klausimais susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu info@emazylis.lt

1.2. Internetinė parduotuvė – Bendrovės valdoma internetinė parduotuvė www.emazylis.lt 

1.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

1.4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.5. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

1.6. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Bendrovės vardu tvarko Asmens duomenis.

1.7. Privatumo politika – dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.8. Paskyra – Duomenų subjekto registravimosi Internetinėje parduotuvėje www.emazylis.lt rezultatas.

1.9. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą, bet kuriam asmeniui lankantis Internetinėje parduotuvėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus priemonių naudojimą.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis.

2.2. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

2.3. Duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau reikiamų duomenų nepateikimo pasekmė yra ta, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti. 

2.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, Bendrovė neturi galimybės patikrinti Asmens duomenų teisingumo ir tikrumo, todėl Jūsų Paskyroje, prašyme, užklausoje, skunde ar kt., pateikti Asmens duomenys bus laikomi teisingais. 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Bendrovė tvarko Asmens duomenis gautus tiesiogiai iš Jūsų, kuriuos pateikiate registruojant Paskyrą Internetinėje parduotuvėje, užsakant prekes, sudarant pirkimo sutartis, sutinkant su Slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje ar sutinkant gauti Bendrovės teikiamus pasiūlymus, taip pat pateikiant užklausas, prašymus ar skundus Bendrovei elektroniniu paštu, internetu ar kitu būdu.

3.2. Bendrovėje renkamų Asmens duomenų apimtis, tikslas ir teisinis pagrindas:

3.2.1. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, slaptažodis. Tikslas – paskyros sukūrimas ir administravimas. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai.

3.2.2. Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ar pan., šios informacijos teikti neprivaloma)), elektroninio pašto adresas. Tikslas – užsakymų priėmimui, sutarčių sudarymui ir vykdymui, užsakytų prekių pristatymui naudojant kurjerių paslaugas, teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t. t.). Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, f punktai.

3.2.3. Vardas ir elektroninio pašto adresas, užklausoje, prašyme ar skunde pateikta informacija. Tikslas – atsiliepimo į pateiktą užklausą, skundą ar prašymą teikimas, paslaugų gerinimas. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, f punktai. 

3.2.4. Telefono numeris ir elektroninio pašto adresas. Tikslas – naujienlaiškis sudarytas atsižvelgiant į interesus, teikiamų paslaugų gerinimas. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. 

3.2.5. IP adresas, prisijungimo data ir laikas, interneto svetainė iš kurios prieigos sistema pasiekia mūsų Interneto svetainę, svetainės atvertos naudojimosi metu, įrenginio operacinės sistemos duomenys, Jūsų geografinės vietos duomenys, naršyklės tipas kita susijusi techninė informacija. Tikslas – tinkamas paslaugų funkcionavimas, Asmens duomenų ir verslo apsauga nuo netinkamo naudojimo ar žalos, sukeltos trikdant informacijos sistemų veiklą. Teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Jūsų Asmens duomenis galime perduoti Duomenų tvarkytojams.

4.2. Duomenų tvarkytojai, kuriems gali būti perduoti Jūsų Asmens duomenys: mūsų partneriai, kurie teikia prekių pristatymo paslaugas; teisėsaugos institucijoms; kitoms valstybinėms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; siekiant išieškoti įsiskolinimą ar Jums nevykdant įsipareigojimų, advokatui ar skolų išieškojimo bendrovei; asmenims teikiantiems Bendrovei buhalterinės apskaitos paslaugas, auditoriams, kompiuterinių sistemų priežiūros paslaugas ir panašias paslaugas teikiantiems asmenims.

4.3. Pažymėtina, kad Duomenų tvarkytojui bus suteikta tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Duomenų tvarkytojai įsipareigoja užtikrinti tinkamą iš Bendrovės gaunamų Asmens duomenų apsaugą, jos konfidencialumą bei saugumo reikalavimus. 

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

5.1. Jūsų suteiktas elektroninio pašto adresas, tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas tik esant Jūsų sutikimui, kurį Jūs duodate įvesdami elektroninio pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą arba registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti Internetinės parduotuvės pranešimus apie nuolaidas, išpardavimus ar specialius pasiūlymus. 

5.2. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Apie nesutikimą arba sutikimo atšaukimą, galite informuoti elektroniniu paštu info@emazylis.lt nurodant tikslų elektroninio pašto adresą į kurį nepageidaujate gauti pasiūlymų.

5.3. Bendrovė gavusi informaciją apie Jūsų nesutikimą arba sutikimo atšaukimą, nedelsiant sunaikina ir nebetvarko Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.4. Jūsų atsisakymas gauti naujienlaiškius reikš, kad Bendrovė negali teikti Jums naudingų pasiūlymų, tačiau tai netrukdys naudotis teikiamomis paslaugomis.

6. INFORMCIJOS SAUGOJIMO TERMINAI

6.1. Jūsų Asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei būtina šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. 

6.2. Paskyros duomenys tvarkomi iki paskyros ištrynimo. 

6.3. Užsakymų priėmimui, sutarčių sudarymui ir vykdymui, užsakytų prekių pristatymui, pateikti duomenys saugomi atsižvelgiant į teikiamų paslaugų ir sudaromos sutarties pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas yra numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir yra reikalingas Bendrovės teisėtų interesų gynimui užtikrinti.

6.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko Asmens duomenis nuo sutikimo davimo momento iki sutikimo atšaukimo.

7. JŪSŲ TEISĖS SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

7.1. Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, taip pat reikalauti pateikti, jei techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam Duomenų valdytojui.

7.2. Prašymus susijusius su Asmens duomenų tvarkymu, prašome siųsti elektroniniu paštu info@emazylis.lt. Gavę Jūsų prašymą, galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą informaciją su prašymu susijusią informaciją, kurią ištrinsime po identifikacijos.

7.3. Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

7.4. Nesutikdami su mūsų veiksmais arba atsakymu į Jūsų prašymą, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai www.vdai.lt, tačiau visuomet sieksime visus iškilusius klausimus išspręsti kartu su Jumis. 

8. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

8.1. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje www.emazylis.lt renka anoniminius duomenis naudodamas slapukus.

8.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Internetinėje parduotuvėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Internetinės parduotuvės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Internetinę parduotuvę, tiek ir teikiamas paslaugas.

8.3. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Internetinės parduotuvės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Internetinės svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

8.4. Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

8.5. Interneto parduotuvėje www.emazylis.lt naudojamų slapukų aprašymas:

 

8.6. Trečiųjų šalių turinys ir slapukai:

Kai kuriuose mūsų svetainės puslapiuose yra pateikiamas trečiųjų šalių, pvz., „YouTube“, „Facebook”,“GF Bankas“, „Instagram“ turinys (moduliai). Toks trečiųjų šalių turinys mūsų svetainėje yra pažymimas atitinkamos trečiosios šalies logotipu.

Trečiosios šalys veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir slapukais surinktus duomenis gali naudoti kitais nei šioje Slapukų politikoje nurodytais tikslais ar būdais. Mes to negalime kontroliuoti, todėl prieš naudodamiesi trečiosios šalies turiniu, turėtumėte susipažinti su būtent tos trečiosios šalies privatumo politika.

 

9. PRIVATUMO IŠLAIKYMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

9.1. Bendrovė pasilieka teisę keisti Privatumo politikos nuostatas. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas Internetinėje parduotuvėje www.emazylis.lt. 

9.2. Galioja nuo 2021 m. lapkritis.